20071117 - MIFW - V Mag Asian Showcase - Vietnam - Lam Thi Kim Mai - geofferyloh